Možnosti podpory

Závet

Na Slovensku síce darovanie formou závetu nie je ešte veľmi rozšírené, ak však pri jeho písaní uvažujete o pretrvávajúcej pomoci onkologicky chorým deťom, môžete sa rozhodnúť pre venovanie percentuálneho alebo peňažného podielu z majetku v prospech našej nadácie.

Vlastnoručný závet

Závet môžete spísať  vlastnoručne. V takom prípade je potrebné ho nielen vlastnoručne napísať, ale i vlastnoručne podpísať s uvedením dňa, mesiaca a roku, kedy závet podpisujete. V prípade, ak ste už závet napísali a chceli by ste ho zmeniť alebo nahradiť, je najistejšie pôvodný dokument zničiť a napísať závet nový. V závete  je vždy potrebné jasne a zrozumiteľne určiť komu a aký majetok má pripadnúť. Čiže je potrebné určiť dedičov a  podiely, v akých sa im určitý majetok odkazuje. V prípade, ak určíte viac dedičov bez uvedenia podielov, znamená to, že podiel každého dediča bude  rovnaký.

Závet napísaný iným spôsobom ako vlastnoručne

Závet môžete napísať napríklad aj na počítači alebo písacom stroji alebo ho nadiktovať na spísanie inou osobou. Pre platnosť takéhoto závetu sa však okrem vášho vlastnoručného podpisu  s uvedením dňa, mesiaca a roku, kedy závet podpisujete, vyžaduje, aby ho podpísali vlastnoručne aj dvaja svedkovia, ktorí boli prítomní pri spisovaní a podpísaní závetu. Takýto závet musí obsahovať vaše výslovné vyhlásenie, že závet obsahuje vašu poslednú vôľu.  Svedkovia musia byť spôsobilí na právne úkony, svedkom nemôže byť osoba nevidomá, nepočujúca alebo nemá, a taktiež ani osoba, ktorá neovláda jazyk, v ktorom bol závet napísaný. Treba tiež upozorniť na to, že svedkami, úradnými osobami, pisateľmi, tlmočníkmi ani  predčitateľmi závetu nemôžu vaši dedičia zo zákona, ani iné vám blízke osoby.

Závet spísaný notárom

Za najistejšiu a právne najbezpečnejšiu formu sa považuje spísanie závetu notárom vo forme notárskej zápisnice.

Odporúčame, aby ste v prípade záujmu zriadenia závetu kontaktovali právnika, najlepšie priamo notára.

V prípade, ak zvažujete naše zahrnutie do závetu, chápeme to ako prejav hlbokej dôvery a tak budeme k takémuto daru aj pristupovať. Ak sa potrebujete poradiť, neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

Ďakujeme veľmi pekne.

Nadácia Bátor Tábor Slovakia